Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající
Internetový obchod na webové adrese www.roji.cz (dále jen „E-shop“) je provozován Jitka Ročňová, bytem Bělá 58, 538 54, Luže (dále jen „Prodávající“). Sídlo provozovny: Spálená 43/104, Praha 1, 110 00
1.2 Kupující
Kupujícím se rozumí každá osoba, která uzavře prostřednictvím E-shopu kupní smlouvu s Prodávajícím.
1.3 Obchodní podmínky
1.3.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
1.3.2 Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na koupi zboží právnickými osobami ani fyzickými osobami, které mají v úmyslu zakoupit zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého povolání.
1.3.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V kupní smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek, přičemž taková ujednání mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
1.3.4 Prodávající si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny objednávky zboží učiněné před účinností takových změn či doplnění.
1.3.5 Právní vztahy Prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Nabídka zboží
2.1.1 Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je vystavení zboží na internetových stránkách E-shopu Prodávajícím. U nabízeného zboží je uvedena jeho stručná charakteristika a kupní cena.
2.1.2 Nabídka zboží má pouze informativní charakter a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží s Kupujícím. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
2.1.3 Nabídky zboží umístěné na E-shopu jsou platné do vyprodání zásob.
2.2 Objednávka zboží
2.2.1 Pro objednání zboží vyplní Kupující formulář na stránkách E-shopu. Součástí takového formuláře jsou informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení požadovaném Kupujícím a o nákladech spojených s dodáním zboží.
2.2.2 Před potvrzením objednávky si může Kupující zkontrolovat všechny vložené údaje a případně je měnit. Potvrzením objednávky Kupující podává závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi ním a Prodávajícím.
2.2.3 Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly zákazníkem učiněny.
2.2.4 Zasláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi v celém jejich rozsahu a bez výhrad souhlasí.
2.3 Uzavření kupní smlouvy
2.3.1 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky Kupujícímu Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v jím potvrzené objednávce.
2.3.2 Prodávající se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího (objednávku), pokud není v rozporu s Obchodními podmínkami.
2.3.3 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
2.3.4 Kupní smlouva je archivována Prodávajícím pouze za účelem jejího úspěšného splnění a splnění případných povinností z odpovědnosti za vady a není Kupujícímu přístupná. Kupní smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce.

3. Způsob platby

3.1.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (určené ceníkem přepravce) dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby: hotově, dobírkou, kartou, online – gopay
3.1.2 Kupující souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta v elektronické podobě doručené mu na elektronickou adresu uvedenou v jím potvrzené nebo fyzicky se zbožím v objednávce.
3.1.3 Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zboží. Platná je cena uvedenábez DPH v měně CZK/EUR na stránkách E-shopu v době ujednání.

4. Dodání zboží

4.1.1 Způsoby dodání zboží, z nichž si může Kupující vybrat, určuje výhradně Prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.1.2 Prodávající odešle zboží Kupujícímu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do data splatnosti faktury ode dne potvrzení objednávky Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.
4.1.3 Prodávající se zavazuje o odeslání zboží informovat Kupujícího na elektronické adrese, kterou Kupující uvedl v potvrzené objednávce.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší. Lhůta pro odstoupení od smlouvy bude dodržena, pokud zákazník odešle oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
5.1.2 Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které Kupující vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo, plavky) a v dalších případech uvedených v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku.
5.1.3 Pro účely odstoupení od smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. e-mailem). V případě využití práva na odstoupení od smlouvy Kupujícím, Kupující zašle nebo předá zboží, které obdržel, Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy od smlouvy odstoupil.
5.1.4 Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, Prodávající je povinen mu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, vrátit všechny přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu bude vráceno převzaté zboží.
5.1.5 Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že se zboží objednané Kupujícím již nevyrábí, a také v případě zjevné chyby v kupní ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). V případě, že se Prodávající rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího, přičemž mu bez zbytečného odkladu vrátí také již zaplacenou kupní cenu.

6. Práva z vadného plnění

6.1.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má zboží vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.1.2 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne, do 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při plnění.
6.1.3 Kupující není oprávněn reklamovat vady u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebené zboží způsobem jeho obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Kupující je při reklamaci povinen prokázat, že mu právo na reklamaci náleží, zejména doložením data koupě zboží od Prodávajícího.
6.1.4 Reklamaci lze uplatnit emailem na adresu info@roji.cz nebo prostřednictvím zákaznické linky 724 375 883(Po – Pá 8 – 18hod).
6.1.5 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je IČ: 05755107.
7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: (jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, elektronická adresa, telefonní číslo). Dále Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.
7.3 Osobní údaje Kupujícího je Prodávající oprávněn použít také k nabídce svého zboží. Pokud si Kupující nepřeje, aby Prodávající jeho osobní údaje takto použil, pak může Kupující Prodávajícího na emailové adrese info@roji.cz informovat o tom, že s takovým zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí.
7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
7.5 Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to buď automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího.
8.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem.
8.3 Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Orgánem pověřeným mimosoudním řešením sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, Praha 2 (www.coi.cz; http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/).

© 2017 ROJI | Website by GRAPA Studio s.r.o. | Terms of use